Header webb

Välkommen på årsmöte

Publicerad 2023-05-29 14:04
 rsm te
Den 21 juni välkomnar vi er till i Estrads foajé kl. 18.00 för årsmöte i Alingsås HK. Vänligen meddela er närvaro, anmäl er genom att klicka här:

Anmälan årsmöte

§ 22 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1 Upprop och fastställande av röstlängd.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av dagordningen.

4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5 Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse.

7 Revisorernas berättelse.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9 Fastställande av medlemsavgifter.

10 Val av

a ordförande respektive kassör för en tid av två år;

b halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år,

d tre ledamöter i valberedningen. Sammankallande väljs på två år, övriga ledamöter väljs på ett år;

e beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten.

11 Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av ledamöter i sektionsledning eller röstberättigad medlem minst 12 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

12 Övriga frågor.


Md kop din biljett har
Md knapp klubbshop
Md knapp supportershop
Supportershop finnes numera på kansliet i Estrad och i foajén på herrarnas hemmamatcher. Välkomna!
Md vist llerupp ny
Md sparbanken 2 rader
Md vb  b
Md hbl herr logotyp st ende
Md 3 brands logo color rgb
Md atg primary fovanta dig mer
Md logo allsvenskan dam 2023
Md logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub